Hannelore Häfeli feiert am 7. August Ihren 80. Geburtstag

Grosi04.png

Grosi04.png

80 Jöhrli jung ond no so fit – euses Grosi esch en ächte Hit.

Liebs Grosi

Mer gratuliere ganz härzlech zo dim Wiegefescht ond wünsche der Glück ond nor s Allerbescht.

Kathrin, Jakob, Patrick ond Lukas

Meistgesehen

Artboard 1